Privacyverklaring

Privacyverklaring Minder & de Jong

Minder & de Jong, gevestigd aan Bachlaan 100, 3752 HJ te Bunschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.minderendejong.nl
Bachlaan 100
3752 HJ Bunschoten
+31 (0)6 380 395 31

A.H. de Jong-Heek is de Functionaris Gegevensbescherming van Minder & de Jong. Zij is te bereiken via info@minderendejong.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Minder & de Jong verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, via een app en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minder & de Jong verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Minder & de Jong verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Minder & de Jong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Minder & de Jong neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Minder & de Jong) tussen zit. Minder & de Jong gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics, voor het bijhouden van statistieken van onze website. Dit is voor u niet bijzonder van invloed en geldt voor alle bezoekers van de website
 • E-boekhouden, voor onze boekhouding en belastingaangifte. Dit programma heeft voor u geen directe invloed. Er worden bijvoorbeeld ook facturen mee aangemaakt.
 • WordPress, voor het opbouwen en bijhouden van onze website. Dit programma heeft voor u geen directe invloed. Hiermee worden wel uw persoonsgegevens die u invult op het contactformulier verzonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Minder & de Jong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het is mogelijk dat wij op basis van wetgeving verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de te realiseren doelen, bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn : na beëindigen van deelname traject nog 7 jaar
 • Personalia > Bewaartermijn : na beëindigen van deelname traject nog 7 jaar
 • Adres > Bewaartermijn : na beëindigen van deelname traject nog 7 jaar
 • Procesgegevens > Bewaartermijn : na beëindigen van deelname traject nog 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Minder & de Jong verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Minder & de Jong blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Minder & de Jong gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Minder & de Jong gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Minder & de Jong en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@minderendejong.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Minder & de Jong wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Minder & de Jong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@minderendejong.nl

Bunschoten, 2018
Minder & de Jong